Loading...
Makale Hazırlama

Çocuk Cerrahisi Dergisi | Turkish Journal of Pediatric Surgery

Genel Kurallar | Makale Yapısı |  Kaynakça Kullanımı | Kaynakça Yazımı | Basvuru İşlemleri

Makale Türleri

Dergi orijinal makale, randomize klinik araştırma, derleme, sistematik derleme, meta-analiz, kılavuz, editöre mektup ve davetli yorum kategorilerindeki makaleleri kabul etmektedir.
1) Orijinal Makale
Yayın için özgün araştırma makaleleri tercih edilir. Orijinal makaleler 250 kelimeye kadar yapılandırılmış bir özet içermelidir. Özetin kendisi, alt başlıklar olarak Giriş, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışmayı içermelidir. Makale 5.000 kelimelik metin ve 50 kaynaktan az olmamalıdır. Operatif tekniklerle ilgili makaleler, orijinal araştırma makaleleri olarak sunulmalıdır. Bu yazılar, cerrahi koşullara yerleşik veya yeni cerrahi yaklaşımlara yönelik yeni veya yenilikçi yaklaşımlara odaklanmalıdır.
2) Olgu Sunumu
Olgu sunumu özeti 200 kelimeyi geçmemeli ve makalenin içeriğini ve ulaşabileceği sonuçları kısaca özetlemelidir. Özetten sonra en fazla 6 anahtar kelime yer almalıdır. Makalenin gövdesi genel düşünce dizisini belirleyen en az 2 ila 5 cümle ile başlamalıdır. Daha sonra makale şu alt başlıkları içermelidir: Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç
3) İncelemeler, Sistematik İncelemeler, Meta-Analizler, Derlemeler
Derlemeler, Sistematik İncelemeler, Meta-Analizler 250 kelime veya daha az yapılandırılmış bir özet içermeli ve 4.000 kelimelik metin, 75 referans ve toplam 6 tablo ve şekil sayısını geçmemelidir.
4) Editöre Mektuplar
Editöre Mektup 250 kelime veya daha az yapılandırılmış bir özet içermeli ve 1.000 kelimeyi geçmemelidir.

GENEL KURALLAR

1. Sistemde bulunan Microsoft Word şablonunu kullanarak makalenizi yazınız.
2. Yazılar Amerikan İngilizcesi ile yazılmalıdır.
3. Yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
4. Yazı tipi boyutu "10" olmalıdır.
5. Metin iki yana yaslı olmalıdır.
6. Şablonun yapısını bozmamak için mümkün olduğunca kopyala yapıştır yapmayınız.
7. Kopyala yapıştır yapacaksanız, metni "düz metin" olarak yapıştırın.
8. Gereksiz hatalardan kaçınmak için kelime işlemcinizin 'yazım' ve 'dil bilgisi denetimi' işlevlerini kullanın.
9. Lütfen gerektiğinde büyük harf, altı çizili, italik ve kalın yazı stilini kullanarak makale içindeki başlıkların hiyerarşisini açıkça ayırt edin.
10. Gerektiğinde italik, üst simge, alt simge ve kalın karakter kullanın, ancak aksi takdirde birden çok yazı tipi ve yazı tipi boyutu kullanmayın.
11. Yazar Talimatlarında belirtilen durumlar dışında sayfa veya bölüm sonları eklemeyin.
12. Nokta ve virgülden sonra yalnızca bir boşluk kullanın.
13. Microsoft Word'deki Tablo işlevini kullanarak tablolar oluşturun. Mümkün olduğunca basit bir tablo yapısı kullanın.
14. Tablo, resim, fotoğraf veya şekilleri metin içerisine yerleştirin. Bunları da ayrı bir dosya olarak gönderin.
15. Kısaltmaları minimumda tutun ve metinde ilk kullanıldıklarında hepsini açıkladığınızdan emin olun.
16. Ölçümler için Système International (SI) birimlerini kullanın.
17. İlaçlar için jenerik isimler kullanın. Üreticinin adı ve yeri ile birlikte özel adları parantez içinde belirtebilirsiniz.
18. Makalede adı geçen ekipman ve diğer markalı malzemelerin üreticilerinin şirket adı ve birincil konumu parantez içinde yazılmalıdır. 19. Telif hakkıyla korunan materyalin kullanımı için diğer kaynaklardan (İnternet dahil) izin alınmalıdır.
20. Makale 'yazım denetimli' ve 'dilbilgisi denetimli' olmalıdır. 21. İngilizce makalelerinin olası dilbilgisi veya yazım hatalarını ortadan kaldırmak için düzenleme gerektirebileceğini düşünen yazarlar İngilizce yazım ve kontrol hizmetlerinden yararlanmalıdır.

MAKALE YAPISI
Makale şu şekilde düzenlenmelidir:
 • Başlık Sayfası
 • Makale
  • Öz
  • Abstract
  • Kısaltmalar
  • Giriş
  • Gereç ve Yöntem
  • Bulcular
  • Tartışma
  • Teşekkür
  • Çıkar beyanı
  • Kaynaklar
 • Ekler

Başlık Sayfası
Gönderilen makalenin türünden bağımsız olarak tüm gönderiler için başlık sayfası olmalıdır. Başlık sayfası şunları içermelidir: makale başlığı ve sorumlu yazarın tam adı, derecesi, unvanı, bölümü, bağlı bulunduğu kurum, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları.
Ayrıca her ortak yazarın tam adı, unvanı, bölümü listelenmelidir.
1) Başlık: Kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Kısaltmalardan ve formüllerden kaçının.
2) Yazar adları ve kurumları. Lütfen her bir yazarın isim(ler)ini ve soyad(lar)ını açıkça belirtin ve tüm isimlerin doğru yazıldığından emin olun. Yazar adlarından sonra her yazarın ORCID numaralarını yazın.
Adınızı parantezler arasına İngilizce harf çevirisinin arkasına kendi komut dosyanızda ekleyebilirsiniz. Yazarların kurum adreslerini (gerçek çalışmanın yapıldığı yer) isimlerin altına yerleştirin. 3) Sorumlu yazar. Hakemlik ve yayının tüm aşamalarında ve ayrıca yayın sonrası yazışmaları kimin ele alacağını açıkça belirtin. E-posta adresinin verildiğinden ve iletişim bilgilerinin ilgili yazar tarafından güncel tutulduğundan emin olun.
4) Mevcut adres. Bir yazar, makalede açıklanan çalışma yapıldıktan sonra taşınmışsa veya o sırada ziyaret ediyorsa, o yazarın adına dipnot olarak bir Mevcut adres (veya Daimi adres) belirtilebilir. Yazarın çalışmayı fiilen yaptığı adres, ana, bağlantı adresi olarak saklanmalıdır. Bu tür dipnotlar için üst simge Arap rakamları kullanılır.
5) Yazının kategorisi. Lütfen makalenin gönderildiği kategoriyi belirtiniz (orijinal makale, olgu sunumu, derlemeler, sistematik derlemeler, meta-analizler, editöre mektup).
6) Mali destek beyanı. Maddi destek varsa açıklayın. Araştırma için herhangi bir fon sağlanmadıysa, lütfen aşağıdaki cümleyi ekleyin: Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki finansman kuruluşlarından herhangi bir özel hibe almamıştır.

Makale Başlığı
Başlıktaki ilk kelimenin ilk harfini büyük yapın. Özel adlar dışında başlığın geri kalanını küçük harfle yazın. Başlığın altını çizmeyin veya italik kullanmayın.
Türkçe başlığın altında İngilizce başlık yazılmalıdır.
Öz
Özet, makalenin içeriğini ve ulaşabileceği sonuçları kısaca özetlemelidir. Orijinal makaleler için şu şekilde yapılandırılmalıdır: Giriş, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Sonuçlar.
250 kelimeye kadar yapılandırılmış bir özet, araştırma için bağlam veya arka plan sağlamalı ve amacını, temel prosedürleri (çalışma deneklerinin veya laboratuvar hayvanlarının seçimi, gözlemsel ve analitik yöntemler), ana bulguları (belirli etki büyüklüklerini ve bunların istatistiksel olarak verilmesini) belirtmelidir. Önem, mümkünse) ve temel sonuçlar. Çalışmanın veya gözlemlerin yeni ve önemli yönlerini vurgulamalıdır.
Anahtar kelimeler
Anahtar kelimeler, bir okuyucunun makalenin içeriğini ararken kullanması muhtemel kelimeler olmalıdır. Özetten hemen sonra en az 3, en fazla 6 anahtar kelime yazın.
Genel ve çoğul terimlerden ve çoklu kavramlardan kaçının.
Kısaltmalarda temkinli olun: Yalnızca alanda kesin olarak belirlenmiş kısaltmalar uygun olabilir.
ORCID Kimliği
Tüm yazarların bir ORCID numarası olmalıdır. Bu numarayı almak için yazarlar https://orcid.org/register web sayfasına başvurabilirler.
Kısaltmalar
Makalede kullanılan kısaltmalar ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Bu, yazının tüm gövdesi, şekiller ve tablolar için geçerlidir.
Abstract
Türkçe özete uygun İngilizce özet olamlıdır. Türkçe ve İngilizce özetler birbirinden farklı olmamalıdır.
Key words
Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.
Giriş
Çalışmanın amaçlarını/hipotezini belirtin ve ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların bir özetinden kaçınarak yeterli bir arka plan sağlayın.
Gereç ve Yöntem
> Etik/kurumsal onay, hasta ve kontrol seçimi, çalışma tasarımı, analitik yöntemler ve istatistiklerle ilgili ayrıntıları sağlayın. Çalışmanın bağımsız bir araştırmacı tarafından çoğaltılmasına izin vermek için yeterli ayrıntı sağlayın. Halihazırda yayınlanmış yöntemler özetlenmeli ve bir referans ile belirtilmelidir.
Doğrudan daha önce yayınlanmış bir yöntemden alıntı yapıyorsanız, tırnak işaretleri kullanın ve ayrıca kaynak belirtin. Mevcut yöntemlerde yapılacak herhangi bir değişiklik de açıklanmalıdır.
Bulgular
> Sonuçlar açık ve net olmalıdır. Tablo ve şekillerde verilen bilgileri tekrar etmekten kaçının.
Tablolar
Tabloları MS Word'de oluşturun. Hiçbir sekme, boşluk veya renk kullanılmamalıdır. Tablolarda tablo numarası, başlık (kalın), tablo açıklaması ve gerekirse dipnotlar (kısaltmalar dahil) bulunmalıdır.
Tablolar metinde uygun yere yerleştirilmelidir. Ayrıca her tablo ayrı bir dosyada gönderilmelidir.
Tablolara metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Tablolarda verilen veriler yorumlanmalı ancak metin içinde tekrarlanmamalıdır.
Tabloda kullanılan kısaltmalar tablonun sonunda dipnotta açıklanmalıdır.
Başka bir yayından ödünç alınmış veya uyarlanmış (izinle değiştirilen) tablolar için, her tablonun altına ilk dipnot olarak biraçıklama ekleyin. Örneğin,
-- “Calfee DR, Wispelwey B. Brain abscess'in izniyle yeniden basılmıştır. Semin Nörol 2000; 20:357." -- “ ...... izini ile ..... 'dan uyarlanmıştır.”
Şekiller ve Resimler
Fotoğraflar, radyografiler, histopatolojik görüntüler, illüstrasyonlar, çizimler Resim olarak isimlendirilmelidir.
Grafikler, akış şemalarını ve yolları Şekil olarak isimlendirilmelidir.
Listeler ve tablolar Tablo olarak isimlendirilmelidir.
Resim, şekil ve tablolar her biri kendi grubunda olmak üzere metin içinde kullanıldıkları sıraya göre numaralandırılmalıdırlar.
Resim, şekil ve tablolara metin içinde kullanıldıkları sıraya göre atıfta bulunulmalıdır. Şekil başlıkları, şeklin ve/veya harfli bölümlerin (A, B, vb.) ve şeklin oklar, ok uçları, yıldız işaretleri vb. ile vurgulanan bölümlerinin bir tanımını/açıklamasını içermelidir.
Başka bir yayından izinle kullanılan veya uyarlanan her şekil için açıklamasının sonuna parantez içinde izin alındığına dair bilgi verilmeli ve kaynak adı yazılmalıdır.
Örneğin : Calfee DR'nin izniyle yeniden basılmıştır, Wispelwey B. Brain abscess. Semin Neurol 2000; 20:357.).
Şekiller elektronik formatta ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.
Gri tonlamalı ve renkli resimler GIF veya WebP, en az 600 DPI olmalıdır.
Resimlerdeki tek tip yazı formatı ve boyutu kullanılmalıdır.
Şekil altyazıları
Her şekil için koyu özellikte yazılmış şekil numarası ile birlikte kısa bir başlık ve ardından açıklayıcı bilgi yazılmalıdır. Şekil açıklama metninde, makale metnine atıfta bulunulmadan şekillerin yorumlanmasına izin verecek kadar yeterli bilgi verilmeli, ancak herhangi bir yöntem ayrıntısı içermemeli veya 100 kelimeyi geçmemelidir.
Kullanılan istatistiksel testin yanı sıra istatistiksel anlamlılık değerleri (anlamlı olsun ya da olmasın) her zaman şekil açıklamalarına dahil edilmelidir.
Şekil "Şekil" koyu özellikte yazılmalı, ardından şekil numarası ve nokta konulmalıdır (ör, Şekil 1.). Bir şekil birden fazla bölüm içeriyorsa (örneğin, A, B, C, D), bu alt bölümlerin harfleri büyük ve parantez içinde olmalıdır [ör, (A)(B)(C)(D)]. Şekiller atıf sırasına göre numaralandırılmalıdır.
Tartışma
Tartışma çalışmanın sonuçlarının önemini ortaya koymalıdır.
Mevcut bulgularla doğrudan ilgili olmayan yayınlanmış literatür bilgilerinden ve tartışmalardan kaçınılmalıdır.
Araştırmanın sınırlılıkları mutlaka bildirilmelidir.
Teşekkür
Kaynaklardan önce makalenin sonunda ayrı bir bölümde varsa teşekkürleri sıralayın.
Ayrıca, çalışma için alınan herhangi bir mali desteğin kaynağı bu başlık altında belirtilmelidir.
Araştırma sırasında yardım sağlayan kişiler burada yazılmöalıdır (örneğin, dil yardımı sağlama, yazma yardımı veya makaleyi yeniden okuma vb.).
Çıkar çatışması
Tüm yazarlar çalışmalarını uygunsuz şekilde etkileyebilecek (önyargılı) olabilecek diğer kişi veya kuruluşlarla olan her türlü mali ve kişisel ilişkiyi açıklamalıdırlar.
Çatışma türleri şunları içerir: Danışmanlık, Telif Hakları, Araştırma Desteği, Kurumsal Destek, Mülkiyet. Makale yayına kabul edilirse bu bilgi makale ile birlikte yayınlanacaktır.
Yazarlar çıkar çatışmalarını ayrıca başlık sayfasında belirtmelidir.
Bildirilecek bir çıkar çatışması yoksa bu bölümde şunu yazın: 'Yazarlar, bu makalede bildirilen çalışmayı etkileyebilecek bilinen hiçbir rekabet halindeki finansal çıkarları veya kişisel ilişkileri olmadığını beyan ederler.'.
Yazarlar ayrıca ayrı bir "Çıkar çatışması beyan formu" imzalamalıdır.