Yükleniyor...
Yayın Politikası

Yayın Politikası ve Etik

Çocuk Cerrahisi Dergisi | Turkish Journal of Pediatric Surgery

YAYIN İLKELERİ
Çocuk Cerrahisi Dergisi etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, nadir olgu sunumları, davetli değerlendirmeler ve editöre mektuplar yayımlar. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergi, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri benimsemekte ve bunlara bağlı kalmaktadır.
Dergi, şeffaflığı korumak için standart yönergeleri takip eder. Çocuk Cerrahisi Dergisi yayın etiği konularını çok ciddiye alır ve suistimal eylemleriyle nasıl başa çıkılacağına ilişkin ilkelerine bağlı kalır ve araştırmanın bütünlüğünü sağlamak için suistimal iddialarını soruşturmayı taahhüt eder.
Tüm makaleler Açık Erişim modeli altında yayınlanmaktadır.
Değerlendirme için gönderilen yazıların daha önce elektronik veya basılı bir ortamda yayınlanmamış olması gerekir. Başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen ve reddedilen yazılar dergiye bildirilmelidir. Önceki değerlendirme raporlarının sunulması, değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.
Bir toplantıda (sözlü veya poster) sunulan makaleler, toplantı bilgisi verilerek raporlanmalıdır.
Değerlendirme için gönderilen çalışmalar çift-kör hakemlik sürecinden geçer. Tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için her başvuru, alanında uzman en az iki dış bağımsız hakem tarafından incelenir. Yazarlar araştırma ve yayın etiğine tam olarak uymalıdır. Deneysel, klinik, ilaç çalışmaları ve bazı vaka raporları için gerekirse etik kurul raporları istenir.
Makalenin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarına aittir.
İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalarla ilgili yazılar için, hastaların ve gönüllülerin, geçirebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığına dair bir ifade eklenmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hayvanların acı ve ızdırap çekmemesi için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta onamı ile ilgili bilgiler, etik kurul adı ve etik kurul onay numarası da makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır. İnsan deneklerin mahremiyet haklarına her zaman uyulmalıdır. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için hasta veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgesi eklenmeli ve Gereç ve Yöntem bölümünde yayın onayı sağlanmalıdır. Orijinalliği doğrulamak için makaleniz, orijinallik algılama hizmeti Crossref Benzerlik Kontrolü tarafından kontrol edilir.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Çıkar çatışması makalenin değerlendirme aşamasında yazar, hakem veya editör arasında makale gönderimi, hakem değerlendirmesi, editör kararı ve yazar-hakem-editör yazışmalarını içeren, önyargılı ve haksız sonuçlara yol açabilecek herhangi bir finansal, kişisel, akademik açıdan rekabetçi veya entelektüel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Tüm yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebilecek (önyargılı) olabilecek diğer kişi veya kuruluşlarla olan her türlü mali ve kişisel ilişkiyi açıklamalıdır. Çalışmaya yönelik tüm mali katkılar ve sponsorluklar ile tüm mali ilişkiler ve çıkar çatışması alanları, makaleyle birlikte verilen telif hakkı devir formunda yer almalıdır. Yazarlar, araştırma sponsorunun verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, makalenin yazılması ve yayına sunulmasındaki rolünü açıklamalıdır.
Herhangi bir çıkar çatışması yoksa, bu bölüm “Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan eder” ifadesini içermelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazarlar International Committee of Medical Journal Editors tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. Tüm yazarlar araştırmaya ve/veya makale hazırlamaya maddi olarak katılmış olmalıdır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların isim sıralamasını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri beklenir. Yazarlar, gönderilen makalenin daha önce başka bir dergide (özet, yayınlanmış ders veya akademik tez dışında) yayımlanmadığından emin olmalıdır. İçerik, herhangi bir okuyucunun inançları veya dünya görüşleri hakkında hiçbir varsayımda bulunmamalıdır. İçerik bir bireyin yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, cinsel yönelim, engellilik veya sağlık durumu temelinde diğerinden üstün olduğunu ima edebilecek hiçbir şey içermemelidir. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, cinsel yönelim, engellilik veya sağlık durumu gibi kişisel özelliklere atıfta bulunan tanımlayıcıların kullanımı, ilgili ve geçerli olmadıkça kaçınılmalıdır. Tüm hayvan deneyleri, ARRIVE yönergelerine ve AB Yönergelerine uygun olmalıdır. Ayrıca yazarlar, bu tür yönergelere uyulduğunu yazıda açıkça belirtmelidir.
Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesi ile ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde, bunu editör ve yayıncı ile paylaşacak ve gerekli görülürse hata bildirimi, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlayacak veya çalışmayı geri çekecektir.

Editörlerin Görev ve Sorumlulukları

1. Yazarların arasında cinsiyet, dini veya siyasi inançları, etnik veya coğrafi kökenleri nedeniyle herhangi bir ayrım gözetmeksizin dengeli, objektif ve adil davranmak.
2. Dergiye gönderilen çalışmaları hiçbir yazara ayrıcalık göstermeden içeriğine göre değerlendirmek.
3. Olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.
4. Sponsorlu çalışmaları veya özel çalışmaları diğer çalışmalar gibi ele almak,
5. Etik ihlali ile ilgili şikayetlerde dergi politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Eser sahibinin kimliğine bakılmaksızın gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeden eser sahiplerine şikayete cevap verme fırsatı vermek.
6. Derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan çalışmayı reddetmek.

Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları

1. Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için, makale zamanında incelenmelidir.
2. Değerlendirme, yalnızca çalışmanın içeriği ile ilgili olarak objektif bir şekilde yapılmalıdır.
3. Çalışma dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar dikkate alınmadan değerlendirilmelidir.
3. Yayımlanacak makalenin kalitesinin artırılmasına yardımcı olacak önerilerde bulunmak ve çalışmayı eleştirel olarak gözden geçirmek.
4. Yorumlarını yazara yapıcı ve nazik bir dille iletmek.
4. Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, kör hakemlik sürecine aykırı herhangi bir şey varsa editöre bildirmek.
5. Potansiyel çıkar çatışmalarının (yazar ve yazar arasındaki finansal, kurumsal, işbirlikçi veya diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse editörü bu makale için yardımını geri çekmesi konusunda uyarmak.

Açık Erişim

Çocuk Cerrahisi Dergisi, bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere yayılabilmesi için bilginin kolay erişilebilir olması gerektiğine inanmaktadır. Bu kapsamda açık erişim politikası benimsenmiştir.
Bu beyannamede geçen “açık erişim” terimi mali, hukuki ve teknik engeller olmaksızın bilimsel literatüre internet aracılığıyla erişilebildiği, okunabildiği, kaydedilebildiği, kopyalanabildiği, yazdırılabildiği, taranabildiği, indekslenebildiği, yazılıma veri olarak aktarılabildiği ve veri olarak kullanılabildiği anlamına gelir.
Bilimin ilerlemesinde bilgi paylaşımının rolü düşünüldüğünde, araştırmacılar ve okuyucular için açık erişim büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu dergide yayınlanan makaleler, yazara ve orijinal kaynağa atıfta bulunulmak şartıyla kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Türk Çocuk Cerrahisi Dergisi'ndeki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar üzerinden ulaşılabilmektedir. 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen ve dergi yayın kurulumuz tarafından da benimsenen bu açık erişim politikalarına https://www.budapestopenaccessinitiative.org adresinden de erişilebilir.